ТААЗЛАХ

Байшин барилга, хашаа саравчинд тааз хийх, таазтай болгох.