хий дэмий тааварлах
үл итгэн битүү сэжиглэх, эргэлзэн бодох