тааварлаж ядах
эргэлзэн тээнэгэлзэх, тааж чадахгүй тээнэгэлзэх