тааварлан хэлэх
тухайн зүйлийн талаар сайн мэдэхгүй боловч тийм хэмээн тааж хэлэх