САДРААХ

Сад тавиулах: хүчээр садраах (тухайн зүйлд гаднаас нь нөлөөлж хүчтэй оргин гаргуулах), амаар дэлгэрэнгүй... (шингэн зүйлийг амаар нь олгойдон гаргах).

хүчээр садраах тухайн зүйлд гаднаас нь нөлөөлж хүчтэй оргин гаргуулах
амаар садраах

шингэн зүйлийг амаар нь олгойдон гаргах