амаар садраах

шингэн зүйлийг амаар нь олгойдон гаргах