САДРАХ II

Ямар нэгэн зүйлийн салж бутрах - Цэргүүд зүүн өмнө зүг садран зугтааж гарав. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., үс садрах (үс тал тал тийшээ арзайн бутрах), салах садрах [хоршоо] (зүг бүрт тархах).

үс садрах үс тал тал тийшээ арзайн бутрах
салах садрах зүг бүрт тархах
Ижил үг:

САДРАХ I

САДРАХ III