САЖИЦ

1. Ямар нэг зүйлийн займрах хөдөлгөөний далайц: дүүжингийн гуйвалтын сажиц (а. Дүүжингийн савлалтын дэлгэрэнгүй...


2. Займрах хөдөлгөөний хоорондын хэм хэмжээ.