САЖЛУУР

1. Юмыг хоёр тийш нь жигд савлуулан хөдөлгөдөг хэрэгсэл;


2. Уулын хэжлүүр зам;
3. Сажилсан явдал.