САЙВАН I

1. Хувцас хунар оёдог оёдолчин, үйлчин - Эмэг эх нь аваад явсан гэж садан төрлийнх нь уран сайван хүүхэн дэлгэрэнгүй... З.Дорж. Эрдэнэ засгийн унага;


2. Зузаан, хөвөнтэй хөнжил, хувцас зэргийг оёдог хол хатгаастай, нүдгүй оёдол: сайван хаваас (хол хатгаастай далд хаваас), дэлгэрэнгүй...
сайван хаваас хол хатгаастай далд хаваас
сайван тэвнэ зузаан хөвөнтэй хувцас зэргийг сайван хаваасаар хавахад тохиромжтой нарийвтар тэвнэ
Ижил үг:

САЙВАН II