САЖУУР

Сажих хэрэгсэл: сажуур хэнгэрэг [хөгжим] (эш бүхий бяцхан хэнгэрэг, хоёр хажууд нь цохиурын чих хийж дэлгэрэнгүй...

сажуур хэнгэрэг эш бүхий бяцхан хэнгэрэг, хоёр хажууд нь цохиурын чих хийж бариулаас сажлан дуугаргадаг хөгжмийн зэмсэг
замын сажуур хэнгэрэг нэгэн иш, бариулд их, бага хоёр хэнгэрэг угсруулан хэлхэж бариулаар нь сажуурдан дэлдэх хөгжмийн зэмсэг
аянгат сажуур хэнгэрэг нэг иш бариулд их, бага гурван хэнгэрэг угсруулан хэлхсэн бариулт хэнгэргийн нэгэн зүйл