аянгат сажуур хэнгэрэг
/ хөгжим /
нэг иш бариулд их, бага гурван хэнгэрэг угсруулан хэлхсэн бариулт хэнгэргийн нэгэн зүйл