САЖЛАХ II

Нааш цааш займчин хөдлөх: мод сажлах (а. Мод салхины аясаар ганхах; б. Сажингаар х‎эмжиж мод дэлгэрэнгүй...

мод сажлах а. Мод салхины аясаар ганхах; б. Сажингаар хэмжиж мод тайрах
туухай сажлах туухай олонтоо сажих
Ижил үг:

САЖЛАХ I

САЖЛАХ III