САЖЛАХ III

1. Сажингаар хэмжих;


2. Сажин хийх.

Ижил үг:

САЖЛАХ I

САЖЛАХ II