САЖЛАЛ

Сажлах байдал: сажлал ихтэй (нааш цааш ихэд ганхан хөдлөх байдал).