САЖИГ I

Олноос зайдуу, зожиг байдал: сажиг айл (олноос зайдуу буусан айл), сажиг хүн (зожиг дэлгэрэнгүй...

сажиг айл олноос зайдуу буусан айл
сажиг хүн зожиг хүн
Ижил үг:

САЖИГ II: