САДРАХ I

Шингэн, үйрмэг зүйлийн олгойдон гоожих, олон тийшээ гэнэт асгарах: ус садрах (ус олгойдон гарах) - дэлгэрэнгүй...

ус садрах

ус олгойдон гарах

цус садрах

цус гэнэт ихээр гарах

шүүс садрах шүүс годгодон гарах
салаагаар садрах салаан завсраар урсах
Ижил үг:

САДРАХ II

САДРАХ III