САДРАЛТ I

Садрах үйлийн үр дүнг заасан нэр: ус садралт (ус оргин гарсан нь).

Ижил үг:

САДРАЛТ II