САДРАЛТ II

Зурвас гэрлийн зарим цацраг чиглэлээ өөрчлөн тархах нь.

Ижил үг:

САДРАЛТ I