САДРАЛ

Садран гарах байдал: шингэний садрал (шингэний гадагш халин асгарах нь), садрал дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (хүн, амьтны биед гарсан цулцан, бундгар юм).

шингэний садрал шингэний гадагш халин асгарах нь
садрал бундуу хүн, амьтны биед гарсан цулцан, бундгар юм