садрал бундуу
хүн, амьтны биед гарсан цулцан, бундгар юм