САВТАЙ III:

лавтай савтай (уранхай навтархай, навтар савтар).

Ижил үг:

САВТАЙ I

САВТАЙ II