САВТАРХАЙ

Хувцас зэргийн элэгдэн үжирч тамтаг болсон нь: савтархай навтархай [хоршоо] (бөс бараа зэрэг эдээр дэлгэрэнгүй...