САВУУР I

Савах хэрэгсэл: савуурын мод (савах мод), савуур хийх (савах хэрэгсэл хийх).

савуурын мод савах мод
савуур хийх савах хэрэгсэл хийх
Ижил үг:

САВУУР II