САВХАНЦАР

Савх мэт хэлбэр дүрс бүхий нян: сүрьеэгийн савханцар (сүрьеэ өвчний нян - Дуранбайд савханцар үзэгдэв.Цог” сэтгүүл.