өвөлжөө хаваржаа
өвөл, хаврын улиралд нутагладаг газар, бууц