өвөлжих цөөрөм
өвлийн улиралд загас хадгалахад ашигладаг тогтоол ус