ХОШЛОН

Эсрэг тэсрэг эрчтэй дээсийг хоёр буюу гурав дөрвөөр зэрэгцүүлэн оёсон нь, хошилж оёсон уяа, монгол гэрийн дэлгэрэнгүй...

гэрийн хошлон гэрийн бүслүүр
хошлон бүслүүр хошилж үйлдсэн бүслүүр
хошлон дээс эсрэг тэсрэг эрчтэй дээс
хошлон олом дээс хошилж үйлдсэн олом
оосор хошлон дээс хошилж үйлдсэн оосор, бүслүүр

Гэрийн бүдүүн бүслүүр

Зочин 2018-07-29 14:36:34