өвөлжих бууц
өвлийн улиралд буух дулаан хашаа хороо бүхий нөмөр газар