ОНГО V

онго боол (боол зардасны язгуураас мултарч чөлөөлөгдсөн овог буюу хүмүүс).

Ижил үг:

ОНГО I

ОНГО II

ОНГО III

ОНГО IV