ОНГОГОНОХ

1. Хаалга цонх зэргийн байн байн онголзох;


2. Онгогор юмны байн байн хөдлөх.