ОНГОГ I

1. Онгон: онгог тансаг [хоршоо] (ихэд нандигнан хайрлаж байгаа нь);


2. Эцэг эхдээ онц дотно: онгог хүүхэд (эрх танхил хүүхэд), онгог хурга (эхдээ их дотно хурга).

онгог тансаг ихэд нандигнан хайрлаж байгаа нь
онгог хүүхэд эрх танхил хүүхэд
онгог хурга эхдээ их дотно хурга
Ижил үг:

ОНГОГ II