дээлийн энгэрийн малтаас
дээлийн энгэрийн ухагдсан ором