МАЛТАГДАХ

1. Малтахад өртөх, ухагдах: малтагдах ургамал (газар дороос гарах эрт галбын үеийн ургамал);


2. [шилжсэн] Хорон үгээр дайруулах.