МАЛТАЛХИЙЛЭХ

1. Шийдэмгий байдалтайгаар хурдан малтах: малталхийлэн ухах (ихэд яаравчлан ухах);


2. Гар хөлөөрөө зэрэг малтах: малталхийсэн ором үлдэх (гар хөлөөрөө зэрэг ухаж малтсан ором үлдэх).

малталхийлэн ухах ихэд яаравчлан ухах
малталхийсэн ором үлдэх гар хөлөөрөө зэрэг ухаж малтсан ором үлдэх