МАЛТАГДАХУУН

Газраас ухаж авч хэрэглэх ашигт малтмалын зүйл.