ЗАЖУУР

1. Хүн, амьтны завжны дотор тал: зажуураа хазах (завжныхаа дотор ханыг хазах);


2. Хацрын хойдох, эрүүний уг орчмын хэсэг: зажуурын булчин (хүний доод эрүүг захирч байгаа эрүүний угийн булчин) - Баруун зажуурт дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;

3. Хайчны ир болон мөрийн хоорондох хажуугийн хэсэг: зажуураараа зажлах (хажуугаараа зажлах), хайчны зажуур (хайчны дэлгэрэнгүй...
4. Дуулганы хажуугийн хэсэг.

зажуураа хазах завжныхаа дотор ханыг хазах
зажуурын булчин хүний доод эрүүг захирч байгаа эрүүний угийн булчин
зажуураараа зажлах хажуугаараа зажлах
хайчны зажуур хайчны ир болон мөрийн хоорондох шанаа