хайчны зажуур
хайчны ир болон мөрийн хоорондох шанаа