ЗАЗАЙХ I

Зазгар болох, зазгар харагдах.

Ижил үг:

ЗАЗАЙХ II