ЗАЗГАР

1. Эрүү ам жайжгар;


2. Бие бага бөгөөд махлаг, бадриун поодгорхон байдал;
3. Үс ноос ихтэй, сахлаг юм: зазгар цэзгэр [хоршоо] (жижиг биетэй боловч үс ноос ихтэй, тарган байдал).