ЗАЙ II

1. Зарим нэгэн язгуур махбод: химийн зай (химийн орц, найрлага дахь химийн махбод), нарийн дэлгэрэнгүй... (нарийн орц, бичил махбод);


2. Цахилгааны бичил эх үүсгэвэр, тэжээл: цагны зай (цагны тэжээл), цахилгаан зай (бага оврын бичил цахилгаан дэлгэрэнгүй...
3. Ямар нэгэн юманд зайлшгүй орж хэрэглэгдэх хачир хольц; бүрэлдэхүүн: амтны зай (амт оруулах хачир хольц), эд зай дэлгэрэнгүй...
химийн зай химийн орц, найрлага дахь химийн махбод
нарийн зай нарийн орц, бичил махбод
цагны зай цагны тэжээл
цахилгаан зай бага оврын бичил цахилгаан хэрэгслийг ажиллуулах хэрэгсэл
зай тэжээл бичил цахилгаан үүсгэвэр
амтны зай амт оруулах хачир хольц
эд зай хольц найрлага
эмийн зай эмийн найрлага
Ижил үг:

ЗАЙ I

ЗАЙ III

ЗАЙ IV