химийн зай
химийн орц, найрлага дахь химийн махбод