ЗАЗГАДУУ

1. Зазга байрын, зазга шинжтэй: зазгадуу баас (чацгархуу баас);


2. [шилжсэн] Яаруу тэвдүү.