ЗАЗГАДУУЛАХ

1. Зазга алдуулах;


2. Зазга нялагдах, зазгатай болох;
3. Ихэд яаруулж сандаргах, тэвдүүлэх.