зажуурын булчин
хүний доод эрүүг захирч байгаа эрүүний угийн булчин