ЗААВАР

1. Хууль тогтоомжийг үндэслэн, түүнийг биелүүлэх үндсэн дээр эрх бүхий байгууллагаас эрх хэмжээнийхээ хүрээнд гаргаж дэлгэрэнгүй...


2. Ямар нэг ажлыг гүйцэтгэх аргачлалыг заах, зөвлөх сургалт - Би одоо хоёр газар очиж заавар өгөх ёстой. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл., заавар зөвлөгөө [хоршоо] (зааж сургасан зөвлөгөө);
3. Ямар нэг юмыг хэрэглэх, ашиглах аргыг тайлбарласан дагалдах бичиг; тайлбар: багаж хэрэгслийн заавар (багаж хэрэгслийг хэрхэн дэлгэрэнгүй...
заавар биелүүлэх

заасан журмыг ёсоор гүйцэтгэх

заавар дүрэм

журамлан тогтоосон дэг

тушаал заавар ~ заавар тушаал

эрх бүхий байгууллага, хүний гаргасан захирамж, сануулга

сургаал заавар

захиж сургасан үг

тогтоол заавар

хийх ажил, үйл ажиллагаанд мөрдвөл зохих аргыг тусгасан тогтоол

удирдлага заавар

ажил хэргийг хийж гүйцэтгэх талаар өгсөн зөвлөмж, дагавал зохих мөрдлөг

үг заавар

зааж сургасан үг

заавар зөвлөгөө

зааж сургасан зөвлөгөө

багаж хэрэгслийн заавар

багаж хэрэгслийг хэрхэн ашиглах тухай заасан тайлбар бичиг

төхөөрөмжийг ашиглах заавар

төхөөрөмжийг хэрхэн ажиллуулах, ашиглах тухай тайлбар бичиг

эмийн заавар

эмийг хэрэглэх арга, тун хэмжээг заасан бичиг