ЗААВАРЛАГЧ

Байгууллага, албан хаагч, хувь хүмүүст заавар зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй, тодорхой албан тушаалын хүн: дотоод дэлгэрэнгүй... (дотоод ажлын талаар зөвлөх үүрэгтэй хүн), намын хорооны зааварлагч (намын дүрэм, шийдвэр, чиглэл зорилгыг бусдад тайлбарлан танилцуулж, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ажлын аргачлал өгөх үүрэгтэй хүн) - Эвлэлийн хорооны зааварлагч хорооны бүх гишүүдийн хурлаас гарах тогтоолыг уншиж сонсгов. “Залуу үе” сэтгүүл.

дотоод ажлын зааварлагч

дотоод ажлын талаар зөвлөх үүрэгтэй хүн

намын хорооны зааварлагч

намын дүрэм, шийдвэр, чиглэл зорилгыг бусдад тайлбарлан танилцуулж, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ажлын аргачлал өгөх үүрэгтэй хүн