ЗААВАРЛАХ

Бусдад заавар зөвлөгөө өгөх - Хүмүүст ямар мод авч болохыг зааж зааварлаж байх “дархан эрхтэй” хүн дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., зохион зааварлах хэлтэс (заавар, зөвлөгөө өгөх хэлтэс).