намын хорооны зааварлагч

намын дүрэм, шийдвэр, чиглэл зорилгыг бусдад тайлбарлан танилцуулж, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ажлын аргачлал өгөх үүрэгтэй хүн