удирдлага заавар

ажил хэргийг хийж гүйцэтгэх талаар өгсөн зөвлөмж, дагавал зохих мөрдлөг